• [E] 求值

 • 时间限制: 1000 ms 内存限制: 65535 K
 • 问题描述
 • 给你三个数a,b,c,求a的b次的前c位数(不够c位输出全部即可)
 • 输入
 • 输入数据有多组,每组占一行,有三个整数,之间有空格。(0<a,b<2147483648,0<c<10)
 • 输出
 • 对于每组输入数据,输出一行.
 • 样例输入
 • 55 20 6
  10 5 2
 • 样例输出
 • 641584
  10
 • 提示
 • 来源
 • skyv
 • 操作

显示春菜